FAQ: Studera i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-27
Är du intresserad av att studera på andra sidan Öresund? Fördelarna är många! Du får ett större utbud att välja mellan, du får internationell erfarenhet, en ny kultur och kanske till och med ett nytt språk. I Danmark finns dessutom många bra yrkesutbildningar för dig som redan vet vad du gärna vill jobba med i framtiden. Läs vår FAQ och bli klokare på studier i Danmark.
Skriv ut

Praktisk information om att studera i Danmark:

Mycket i det danska utbildningssystemet liknar det svenska, men det finns saker som skiljer sig åt. 

Behöver jag uppehållstillstånd för att plugga i Danmark?

Som EU-medborgare behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd för att plugga i Danmark. Nordiska medborgare får också arbeta i Danmark medan de studerar. Men kom ihåg att undersöka hur mycket du får tjäna om du har studiemedel.

Om du inte är EU/ESS- eller Schweizisk medborgare behöver du ta kontakt med Ny i Danmark för att undersöka om just du kan gå en lärlingsutbildning i Danmark.

 

Läs mer på Ny i Danmark

Behöver jag kunna tala danska för att studera i Danmark?

Det finns inga krav på att du ska behärska danska på en viss nivå för att bli antagen till en dansk universitetsutbildning. Undervisningen sker antingen på danska eller på engelska. När du väl börjar studera och omger dig med dansktalande studenter, lär du dig snabbt att förstå och kanske så småningom också att tala danska. 

För att komma igång med danskan kan du också välja att gå en danskkurs vid sidan av dina vanliga studier. Det finns t ex speciella språkkurser för skandinavisktalande studenter. 

 

Läs mer i vår artikel om språkkurser

Kan jag få studiestöd från CSN i Sverige?

Enligt CSN kan du få studiestöd till en utbildning i Danmark så länge den danska utbildningen är godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN. Kontakta CSN för att få mer information angående dina möjligheter att få svenskt studiestöd till utbildning i Danmark.

 

Läs mer på CSN:s hemsida

Kan jag få danskt studiestöd för studier i Danmark?

SU ges normalt endast till danska medborgare, men det finns undantag. 

Om du t ex är svensk medborgare och väljer att flytta till Danmark i samband med din danska lärlingsutbildning kan du i vissa särskilda fall ha rätt till danskt studiestöd. Du kan också få rätt till SU om du har arbetat minst 30 timmar i veckan i två år i Danmark. På SU:s hemsida hittar du alla undantag. 

 

Läs mer om SU för utländska medborgare på SU.dk

Hur ser den danska betygsskalan ut?

Den danska betygsskalan skiljer sig ordentligt från den svenska modellen. I Danmark används en sjugradig skala:

  • 12: du har presterat utmärkt och framstående
  • 10: du har presterat mycket bra
  • 7: du har gjort en god prestation
  • 4: du har presterat jämnt
  • 02: du har presterat tillräckligt och är precis godkänd
  • 00: du har presterat otillräckligt och är underkänd
  • -3: du har presterat dåligt
Var kan jag få vägledning?

UddannelseGuiden ger vägledning till alla former av utbildning i Danmark.

Om du är intresserad av att gå på en dansk teoretisk gymnasieutbildning eller en dansk lärlingsutbildning kan du kontakta ett UU-center, till exempel det som ligger i Köpenhamn, för att få råd och hjälp. Du kan också kontakta studievägledarkontoret på den skola du vill gå på.

 

Läs mer på UddannelsesGuiden

 

Studievalg Danmark - råd om eftergymnasial utbildning

Studievalg ger råd om eftergymnasial utbildning till unga och vuxna som går på en gymnasieutbildning, och andra som är intresserade av att söka in på en eftergymnasial utbildning. Om du vill gå på en dansk, eftergymnasial utbildning kan du kontakta Studievalg-centret i Köpenhamn för att få vägledning om dina utbildningsmöjligheter i Danmark.

 

Läs mer på Studievalg Danmark

 

eVejledning

Här kan du få svar online på dina frågor om utbildning. Du kan chatta, maila, ringa, boka videomöte med vägledare och boka in dig på digitala föredrag om olika teman på utbildningsområdet. 

 

Uddannelsesguidens eVejledning

 

 

Jobcenter - om du är över 18 år

Om du är över 18 år och gärna vill påbörja en utbildning i Danmark, kan du utöver Studievalg också kontakta studie- och yrkesvägledaren på ett jobcenter, oavsett på vilken nivå du vill studera.

 

Hitta ett jobcenter i Københavns Kommune - Find dit Jobcenter

 

Studie- och yrkesvägledare på skolor

Det finns också vägledare på de olika skolorna och utbildningsinstitutionerna. De svarar främst på frågor om skolans egna utbildningar, och hänvisar i övrigt till Studievalg.

 

Hitta alla gymnasieskolor i Danmark på danskegymnasier.dk

Gymnasieutbildning

Danska gymnasieutbildningar omfattar alla teoretiska och studieförberedande utbildningar i Danmark. En gymnasial utbildning varar i de flesta fall i 3 år och startar med en grundkurs på 1/2 år. Yrkesinriktade utbildningar ingår inte i "gymnasiale uddannelser" utan kallas istället för "erhvervsuddannelser".

Kan jag som svensk gå på ett danskt gymnasium?

Som EU-medborgare har du rätt att söka in på ett danskt gymnasium. För att komma in på en gymnasieutbildning krävs att du har gått nio år i grundskolan. Därutöver måste du i vissa fall genomföra ett antagningsprov. För att bli antagen till ett danskt gymnasium ska du först kontakta den gymnasieskola du är intresserad av att gå på, för att ta reda på vad som gäller för dig.

UddannelsesGuiden - optagelse til de gymnasiale uddannelser

Vilka inriktningar kan man välja mellan?

Det finns många olika inriktningar för gymnasiala studier i Danmark. Du kan läsa mer om de olika inriktningarna på Børne & Undevisningsministeriets hemsida

Läs mer om de olika gymnasiala inriktningarna på uvm.dk 

Yrkesutbildning/lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningar är praktiska yrkesutbildningar på gymnasienivå, där det generella förkunskapskravet är att du har gått ut grundskolan med godkända betyg.  

Vad är en "erhvervsuddannelse?

Danska lärlingsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasienivå som är öppna för EU-medborgare. De kallas ”erhvervsuddannelser” eller EUD, och är lämpliga för dig som gärna vill gå en utbildning med mycket praktiskt lärande.
Danska EUD varar vanligtvis 3½ till 4 år. De flesta utbildningarna består av ett "grundforløb" och ett "hovedforløb". Undervisningen består både av skolundervisning och praktik, oftast med en praktikperiod som är betydligt längre än svenska yrkesutbildningars på gymnasienivå. Som praktikant på ett företag får man oftast lön - "elevløn".

Du kan välja på över 100 utbildningar med fler än 300 specialinriktningar.

Läs mer om EUD på Uddannelsesguiden

Är jag behörig att gå en "EUD"?

Antagningskrav sätts av skolorna själva, men oftast räcker godkända betyg från grundskolan i Sverige, med godkända betyg i minst matematik och svenska/danska.
På vissa EUD utbildningar krävs det dessutom att du själv har skaffat en godkänd praktikplats för att bli antagen. Men det kan också finns andra, mer specifika behörighetskrav på vissa utbildningar. Därför är det viktigt att du undersöker antagningskraven på just den utbildning du vill gå.

Hitta utbildningar på Uddannelsesguiden

Hur ansöker jag?

Du kan söka till en EUD i Danmark på flera olika sätt, allt efter ålder och utbildning. Du kan börja direkt efter grundskolan, och det finns ingen åldersgräns uppåt. Är du över 25 år kallas det "erhvervsuddannelse for voksen" (EUV).
Utbildningarna tar som regel in nya studerande flera gånger om året, och alltså inte bara vid terminsstart som i Sverige.
När du har hittat vilken utbildning och skola du vill gå på kan du på Uddannelseguiden hitta information om hur du ska ansöka till respektive skola och utbildning. Vanligast är att du ansöker på optagelse.dk.

Läs mer och ansök på optagelse.dk

Kan man få lön under utbildningen?

Du får oftast lön under huvudförloppet, ibland också under de teoretiska perioderna på skolan. "Elevlønnen" är oftast fast och du kan inte påverka den själv. Räkna med att lönen är låg jämfört med ett vanligt arbete, eftersom du inte är färdigutbildad än. Lärlingslönen stiger dock i takt med att du kommer längre i din utbildning och blir mer erfaren.

Om du vill börja på en dansk lärlingsutbildning ska du oftast själv hitta en lämplig praktikplats, ”elevplads”, och få den godkänd av skolan. Men du kan få mycket hjälp från skolans vägledare, så börja med att kontakta dem. 

Universitetsutbildning

I Danmark finns 8 olika universitet du kan söka till. De olika universiteten kan ha undervisningplats på flera ställen, och det finns också distanskurser. Du hittar information om de olika utbildningarna på respektive universitets hemsida.

Hitta alla universitet på Danske universiteters hemsida 

 

Kan jag som svensk läsa på ett danskt universitet?

Som svensk medborgare har du rätt att söka utbildning på ett danskt universitet och läsa på en dansk utbildning på samma villkor som danska medborgare.

Universiteten erbjuder 3-åriga bacheloruddannelser och 2-åriga kandidatuddannelser. Kandidatuddannelserne är en påbyggand till en bachelor. Totalt sett kan därför en universitetsutbildning ta upp till 5 år.

Hitta alla universitet på Danske universiteters hemsida 

 

Se alla bacheloruddannelser på Köpenhamns universitet

Är jag behörig?

För att kunna söka in till en dansk universitetsutbildning ska du antingen ha en studentexamen eller en bachelorutbildning som ger dig behörighet. Förutom det är det ditt betygsgenomsnitt som avgör om du blir antagen till utbildningen. När du ansöker räknas det genomsnittliga betyget från din studentexamen eller din bachelorutbildning om till ett danskt betyg. Det görs av Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Eksamenshåndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriet hemsida

Hur ansöker jag?

Du söker till en dansk bachelorutbildning via den danska studieportalen optagelse.dk.

Ansökan till masterutbildningar sker via de danska universitens gemensamma ansökningsportal och fungerar lite olika beroende på utbildning, sök upp det universitet du är intresserad av för att få veta mer.

Läs mer och ansök på optagelse.dk

 

Andra eftergymnasiala utbildningar

Utöver de akademiska utbildningarna, finns det också mer yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar i Danmark. 

 

Finns det en kortare yrkesutbildning efter gymnasiet?

I Danmark kan du välja en kortare yrkesinriktad eftergymnasial kurs, en så kallad "erhvervsakademiuddannelse". Dessa varar oftast 2 år, inklusive ett halvårs praktik på ett företag.

Läs vår artikel om erhvervsakademiuddannelse

Finns det möjlighet att läsa en yrkesutbildning över längre tid, med mer praktiskt lärande?

Du kan välja en så kallad "professionsbacheloruddannelse". Den är längre än en erhvervsuddannelse och varar oftast 3-4 år, varav stora delar är praktikperioder på företag. 

Läs vår artikel om professionsbacheloruddannelse

Vuxenutbildning

Medan man i Sverige måste vara under 20 år för att kunna söka in på en gymnasieutbildning, tar de danska "erhvervsuddannelserne" på gymnasienivå in elever oavsett ålder. 

Kan jag få en praktisk utbildning om jag är äldre än 25 år?

Om du är över 25 år betraktas du som "voksenlærling" i stället för "elev", men i övrigt ser utbildningen i stort sett likadan ut oavsett hur gammal du är.

Har du fyllt 25 år och vill börja en lärlingsutbildning, finns det särskilt tillrättalagda "forløb" som kallas lärlingsutbildningar för vuxna (euv). Dessa utbildningar bygger vidare på den utbildning och erfarenhet du har i förväg och är därför som regel kortare än en lärlingsutbildning för unga.

Utbildningarna består av ett grundförlopp i upp till ett halvår, och ett huvudförlopp som varierar i längd från utbildning till utbildning. Huvudförloppet växlar mellan praktik och skolperioder.

Hur hittar jag en vuxenutbildning som passar mig?

I Danmark kan vuxenutbildningar finnas på både vanliga skolor och på särskilda vuxenutbildningscenter, som kallas VUC (voksenuddannelsescenter). Det finns oftast möjlighet att läsa danska vuxenutbildningar på kvällstid, deltid eller på distans.

Börja med att kontakta en studievägledare för att få en värdering av din kompetens, och tips och råd om var du kan hitta en utbildning som passar dig. 

 

För att börja på ett grundförlopp ska du vanligen uppfylla följande antagningskrav:

  • Du ska ha avslutat grundskolan eller mottagit motsvarande undervisning.

  • Du ska, som svensk, ha minst godkänt avgångsbetyg från grundskolan i både svenska och matematik.

Övriga krav och hur du ansökar får du mer information om direkt från skolan. 

Checklista - Studera på universitet i Danmark

Har du blivit antagen till ett universitet i Danmark?

Då har du mycket att sätta dig in i - allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur. Vi har tips och råd som du kan ha nytta av som nybliven student vid ett danskt universitet.

 

Vi stöds av