Øresunddirekts arbete med gränshinder

För att invånare och företag ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns i Öresundsregionen, är det viktigt att undanröja eventuella mobilitetshämmande problem och gränshinder mellan länderna. 

Øresunddirekt arbetar aktivt med att identifiera och rapportera gränshinder till beslutsfattare. Øresunddirekt deltar i det arbetet på både regional, nationell och nordisk nivå.

Øresunddirekt har i samarbete med de övriga nordiska gränsinformationstjänsterna skapat Ditt gränsproblem, ett digitalt verktyg som gör det lättare att rapportera in och hantera gränsproblem. 

Verktyget finns på webbplatsen dittgransproblem.com, där både privatpersoner och företag kan rapportera gränsproblem, som vi följer upp och vidarebefordrar till Gränshinderrådet.  

När du som pendlare eller arbetsgivare upplever ett gränshinder i Öresundsregionen är det en stor hjälp om du meddelar Gränshinderrådet så att de kan arbeta för att lösa problemet. Det är just därför som Ditt gränsproblem skapades.

Gränshinderrådet - gränshinderarbete på nordiskt plan

Nordiska Ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, arbetar aktivt med att identifiera och utreda gränshinder mellan samtliga nordiska länder. Arbetet drivs av Gränshinderrådet, som har en medlem från varje nordiskt land, inklusive Grönland, Åland och Färöarna. Varje medlem prioriterar 3 - 5 hinder per år. Hindret följs hela vägen, till dess att det är löst eller det konstaterats att det inte kan lösas.

Gränshinderrådet samarbetar med aktörer i de olika nordiska länderna, däribland Øresunddirekt. I praktiken betyder det att Øresunddirekt samlar in och lämnar vidare information till Gränshinderrådet om de hinder som invånare och företag upplever mellan Sverige och Danmark.

Greater Copenhagen - gränshindersarbete på regionalt plan

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete i Östdanmark och Sydsverige som omfattar hela Öresundsregionen. Ett av Greater Copenhagens insatsområden är att identifiera och bidra till att lösa gränshinder mellan Sverige och Danmark. Målsättningen är att ta bort gränshinder som hämnar mobilitet och tillväxt i regionen. Øresunddirekt ingår i Greater Copenhagens insats för att säkra tät arbetsmarknadsmässig integration i regionen.

Inrapportering av Gränsproblem

Har du som privatperson eller företagare upplevt problem när du verkar över gränsen mellan Sverige och Danmark?

Rapportera in ditt gränsproblem via det digitala verktyget 'Ditt Gränsproblem' där du även kan ge förslag på lösningar och följa processen.

Rapportera in ditt gränsproblem

Øresunddirekts gränshinderkonferens

Varje år anordnar Øresunddirekt tillsammans med Øresundsinstituttet en konferens, seminarium eller annat typ av arrangemang som sätter fokus på gränshinder i Öresundsregionen.

Nedan kan du se tidigare gränshinderkonferenser.

 

Gränshinderkonferens 2022: Ditt gränsproblem
Gränshinderkonferens 2021: Gränsregionala arbetsmarknaden i fokus
Gränshinderkonferens 2020: Öresundspendlarna, covid-19 och skattereglerna

Aktuella gränsproblem mellan Sverige och Danmark

Vi stöds av