Socialförsäkring vid arbete i både Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2024-04-30
Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där du fysiskt utför ditt arbete. Utför du arbete i både Danmark och Sverige beror din socialförsäkringstillhörighet på hur mycket du arbetar i respektive land, samt om du har en offentlig arbetsgivare.
Skriv ut

Socialförsäkrad i Danmark eller Sverige om du jobbar i båda länderna?

Var du är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler du ska följa när det gäller till exempel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning.

Du som är bosatt i ett land och arbetar i det andra landet är enligt huvudregeln socialförsäkrad i det land där du arbetar. Om du däremot utför arbete i både Danmark och Sverige kan din socialförsäkring komma att flyttas över till bosättningslandet. Om du arbetar:

  • mindre än 25 procent i bosättningslandet är du socialförsäkrad i huvudarbetsgivarlandet. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det myndigheten Udbetaling Danmark du ska kontakta.
  • 25 procent och mer i bosättningslandet är du socialförsäkrad i ditt bosättningsland. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det Udbetaling Danmark som du ska kontakta.

När du arbetar i flera länder ska du ha ett beslut på var du är socialförsäkrad. Du ska ansöka om ett intyg A1 hos behörig myndighet i ditt bosättningsland. 

 

Logga in och ansök om A1 på Försäkringskassans hemsida

 

Läs Udbetaling Danmarks information på borger.dk

 

Ovanstående gäller både om du arbetar för samma arbetsgivare i de båda länderna eller om du har två olika arbetsgivare.

 

Arbete för olika arbetsgivare i Danmark och Sverige

Den som bor i Sverige och arbetar heltid i Danmark, dvs. 37 timmar per vecka, kan ha en bisyssla i Sverige på max 12 timmar per vecka, dvs. under 25 procent av den sammanlagda arbetstiden, utan att den danske arbetsgivaren kommer att krävas på svenska arbetsgivaravgifter. För den som arbetar mindre än heltid i Danmark minskar också antalet timmar som man kan ha bisyssla i Sverige. 
Tänk på att din svenska arbetsgivare ska betala danska avgifter och inte svenska i denna situation och att du ska ha ett beslut om din socialförsäkring, ett intyg A1. Se mer under rubriken Socialförsäkrad i Danmark eller Sverige om du jobbar i båda länderna?

Du som är anställd i Danmark och överväger att jobba extra i Sverige för en annan arbetsgivare, bör kontakta Försäkringskassan på Informationscentret Øresunddirekt i Malmö för mer information.

 

Möjlighet att söka dispens från huvudregeln om socialförsäkring, för dig som bor i Sverige

Dispens kan ges till medarbetare som vill arbeta hemifrån i Sverige, säljare som utför arbete åt en dansk arbetsgivare både i Danmark och i Sverige, samt till personer som har förtroendeuppdrag i Sverige samtidigt som de arbetar i Danmark.

Om du bor i Sverige och arbetar i både Danmark och Sverige för samma danska arbetsgivare, kan du och din arbetsgivare ansöka om dispens från huvudregeln om socialförsäkring.

Ansökan om dispens ska göras i det land där man vill ansöka om att tillhöra socialförsäkringen. Detta innebär att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark ingår ett särskilt avtal om att du ska vara socialförsäkrad i Danmark, trots att du delvis arbetar i Sverige. Du kan få dispens enligt den särskilda Öresundsöverenskommelsen om du uppfyller dessa kriterier:

  • endast har en arbetsgivare

  • arbetar minst 50 procent av din arbetstid i Danmark där du är anställd under en sammanhängande period av 12 månader

  • arbetar minst 25 procent av din arbetstid i Sverige för din danska arbetsgivare under en sammanhängande period av 12 månader

Överenskommelsen är tillämplig även om du reser utanför Sverige eller Danmark på tillfälliga, sporadiska och kortvariga tjänsteresor, utbildningar, konferenser, mässor eller liknande i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Överenskommelsen är inte tillämplig om tjänstgöringen i det andra EU/EES-landet ingår i en fast återkommande arbetsrutin som innebär att du faktiskt arbetar i fler länder än Sverige och Danmark (t.ex. tjänsteresa till företagets kontor i ett annat land än Sverige eller Danmark varje vecka). Öresundsöverenskommelsen är inte heller tillämplig om du samtidigt med anställningen i Sverige eller Danmark har en anställning i ett annat EU/EES-land eller Schweiz eller ett tredje land.

 

Skicka ansökan till Udbetaling Danmark

Ansökan, som ska skickas till Udbetaling Danmark ska göras av dig och din arbetsgivare. Ansökan ska skrivas under för att bekräfta att båda parter står bakom avtalet. Dispensen är tidsbegränsad på max 3 år framåt i tiden. Det finns möjlighet att förlänga avtalet så länge som villkoren uppfylls. En överenskommelse kan ingås med retroaktiv verkan under förutsättning att socialavgifter inte har betalats in och/eller att socialförsäkringsförmåner inte har erhållits i bosättningslandet.

Om din ansökan godkänns blir du socialförsäkrad enligt danska regler, vilket innebär att du får rätt till danska socialförsäkringsförmåner.

 

Se kontaktupplysningar till Udbetaling Danmark

 

Läs om socialförsäkring vid arbete Öresundsregionen

 

Enskild näringsidkare i ett land och anställd i ett annat

Som enskild näringsidkare med firma i ett land och anställning hos en arbetsgivare i ett annat, är du socialförsäkrad i det land där du är anställd. Detta gäller oavsett hur mycket du arbetar som anställd respektive egen företagare, såvida ditt arbete för den privata arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid. Du ska dock informera Försäkringskassan (om du bor i Sverige) eller Udbetaling Danmark (om du bor i Danmark) så att de kan fatta ett formellt beslut om vilket land du är socialförsäkrad i.
Denna regel gäller inte i situationer där du arbetar som anställd i flera länder.

 

Offentligt anställd

Om du är offentligt anställd ska du vara socialförsäkrad i det land som förvaltningen tillhör. Om du har en offentlig anställning i ett land och en privat anställning i det andra landet, ska du vara socialförsäkrad i det land där du har den offentliga anställningen oavsett hur mycket du arbetar i respektive anställning, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid.

Observera att du bör informera dina arbetsgivare om att du även har ett arbete i det andra landet. Detta är särskilt viktigt för den arbetsgivare som ska betala socialavgifter till det andra landet.

 

Vill du veta mer?

Vill du ha ytterligare information om var du är socialförsäkrad kan du kontakta Udbetaling Danmark, International Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö telefon på +46 40 17 64 00

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Har du upplevt ett gränshinder?

Øresunddirekt arbetar aktivt med att minimera gränshinder i Öresundsregionen. Hjälp oss med att inrapportera gränsproblem.

Vi stöds av