Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2023-05-04
Som anställd i Danmark följer du de danska reglerna när det gäller föräldraledighet och du har rätt till samma ekonomiska bidrag i samband med din föräldraledighet som de som bor i Danmark.
Skriv ut

Föräldrapenning - barselsdagpenge

Föräldrapenning, så kallad "barselsdagpenge", betalas ut för att ge dig en inkomst i samband med graviditet, födelse och adoption. Det är myndigheten Udbetaling Danmark som beslutar om du har rätt till barselsdagpenge. 

 

Du måste uppfylla följande krav för att ha rätt till barselsdagpenge:

  • Du ska vara anställd senast dagen före eller på första dagen av din föräldraledighet

  • Du ska ha arbetar minst 160 timmar under de senaste fyra kalendermånaderna innan ledigheten

  • Du ska ha arbetat minst 40 timmar i månaden minst tre av de fyra månaderna

Udbetaling Danmark får automatiskt dessa upplysningar från din arbetsgivare.   

 

Föräldrapenningens storlek

Ersättningen under föräldraledigheten räknas ut som ett belopp per vecka. Hur stort beloppet blir beror på hur mycket du arbetar. 

Det kan också finnas avtal på din arbetsplats som ger dig rätt till lön under hela eller delar av föräldraledigheten. Exakt vilka villkor som gäller för dig beror på vilka avtal som finns på din arbetsplats och i ditt anställningsavtal, därför är det viktigt att du undersöker med din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall.

 

Föräldraledighet om ditt barn är fött den 2 augusti 2022 eller senare 

Föräldraledighet är en rätt till ledighet i samband med att man får barn. Nedan kan du läsa om ledighet i olika situationer, som gäller för föräldrar till barn som är födda den 2 augusti 2022 eller senare. 

 

Tidsfrister i förhållande till barselsorlov

Här ser du en översikt över de tidsfrister du ska vara medveten om i samband med föräldraledighet i Danmark.

Föräldraledighetens längd i Danmark

Den nya regeln för barn födda den 2 augusti 2022 eller senare, syftar till att föräldraledighet/orlov ska fördelas lika mellan båda föräldrarna.  

Den förälder som föder barnet och är socialförsäkrad i Danmark, har rätt till 4 veckor innan barnet föds.

Om båda föräldrarna är socialförsäkrade i Danmark och bor tillsammans vid födelsen har de rätt till 24 veckor var. Om det endast är en förälder som är socialförsäkrad i Danmark så har den rätt till 24 veckor. Föräldern, som är socialförsäkrad i Danmark, kan ansöka om upp till 13 extra veckors ledighet med ersättning om det kan dokumenteras att den andre föräldern inte har rätt till motsvarande föräldrapenning för samma tid i det andra landet.

Det vill säga, att föräldern som är socialförsäkrad i Danmark, kan få upp till 37 veckors föräldraledighet/orlov och den förälder som föder barnet kan få upp till 41 veckors föräldraledighet/orlov.

Tänk på att om den ena föräldern är socialförsäkrad i Sverige, eller något annat land, så görs en avräkning av föräldrapenningdagarna mellan länderna. Det finns flera andra saker som påverkar hur du/ni kan ta ut er föräldraledighet/orlov och föräldrapenning, och vilka möjligheter ni har att överföra dagar till varandra.

Läs mera om avräkningen mellan länderna

Föräldraledighetens längd för ensamstående förälder

Om ett barn endast har en förälder vid födseln kan föräldern ansöka om 22 extra veckors ledighet.

Det innebär att föräldern har rätt till totalt 46 veckors ledighet som består av de 24 veckorna och de 22 extra veckorna. Det kan vara i situationer där:

  • den som föder barnet har fått barn med hjälp av donator och det finns därför ingen annan laglig förälder.
  • pappa har fått barn med hjälp av en utländsk surrogatmamma
  • den andra föräldern har gått bort före födseln
  • föräldern är ensam adoptivförälder.

Om det finns två föräldrar till barnet, men där det till exempel inte finns någon gemensam vårdnad eller bostad, gäller andra regler. Om föräldrarna inte bor tillsammans vid barnets födelse sker en annan tilldelning av ledighet än den normala fördelningen på 24 veckor till vardera föräldern efter förlossningen. Den förälder som barnet är folkbokförd hos får 13 veckors extra ledighet. Det innebär att föräldern har rätt till totalt 37 veckors ledighet, som består av de 24 veckorna och de 13 extra veckorna. Om den förälder som barnet har folkbokföringsadress hos också har ensam vårdnad (föräldramyndighet) eller får ensam vårdnad innan barnet fyller ett år kan den personen ansöka om ytterligare nio veckors extra ledighet. Det innebär att föräldern i de fallen har rätt till totalt 46 veckors ledighet som består av 24 veckor, 13 extra veckor och 9 extra veckor.

Läs mer om de nya reglerna på borger.dk

 

Ansökan om extra föräldraledighet på borger.dk

Föräldraledighetens längd vid flerbarnsfödsel

Ingen extra ledighet finns för föräldrar till tvillingar. Men nya regler för trilling- och fyrlingar trädde i kraft den 1 januari 2023. De innebär att föräldrar som har tre eller fler barn vid samma födsel, från och med den 1 januari 2023 eller senare, kan ansöka om upp till 26 veckors extra ledighet med föräldrapenning som utbetalas från Udbetaling Danmark. Dessa veckor ska tas ut inom 18 månader efter födelsen.

Förlängd föräldraledighet

Det finns möjlighet att förlänga sin föräldraledighet/orlov genom att tex. kombinera orlovet med att arbeta deltid. Detta ska avtalas med din arbetsgivare.

Som lönmottagare ska du vara uppmärksam på att vissa delar av din föräldraledighet/orlov ska tas ut innan barnet är ett år.

Det finns också rätt att förlänga sin föräldraledighet/orlov utan att ta ut ersättning.

 

Läs mer om att förlänga din föräldraledighet på borger.dk

 

Bra att veta: Förlängningen kan ha betydelse för hur många dagar som avräknas från den andra förälderns dagar i Sverige. Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö, som kan informera dig om konsekvenserna.

Senarelagd föräldraledighet

I Danmark kan man senarelägga sin föräldraledighet/orlov genom att man återgår till att arbeta fulltid under en period då man annars hade haft rätt till föräldrapenning.

Som lönmottagare ska du vara uppmärksam på att vissa delar av din föräldraledighet/orlov ska tas ut innan barnet är ett år.

 

Läs mer om att senarelägga din föräldraledighet/orlov

Föräldraledighet om ditt barn är fött innan den 2 augusti 2022

Föräldraledighetens längd i Danmark

Föräldraledighetens längd i Danmark, om ditt barn är fött innan 2 augusti 2022

Om båda föräldrarna arbetar i Danmark har ni rätt till totalt 52 veckors föräldraledighet med ersättning. Huvudregeln är att mamman har rätt till fyra veckors ledighet med föräldrapenning innan barnets förväntade födsel. Du ska dock vara uppmärksam på att de 4 veckorna inte kan överflyttas till efter födseln. I vissa fall är det möjligt att få föräldraledigt ännu tidigare, till exempel om du har ett arbete som innebär risker för dig eller ditt barn under graviditeten. Efter barnets födelse har mamman rätt till ytterligare 14 veckors ledighet. Barnets pappa/medförälder har rätt till två veckors ledighet under de första fjorton veckorna efter barnets födsel. Därefter har föräldrarna möjlighet att dela på 32 veckor. Det senare gäller under förutsättning att båda föräldrarna arbetar i Danmark. Om den ene föräldern arbetar i Sverige, har föräldrarna möjlighet att vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar (under barnets första levnadsår), utöver de 2 veckor som pappan/medföräldern kan ta ut vid barnets födelse.

Se exempel på hur föräldraledigheten kan fördelas mellan föräldrarna på borger.dk

 

Förlängd föräldraledighet

Rätten till föräldrapenning (barselsdagpenge) gäller i sammanlagt 52 veckor. Som förälder har du dock rätt att förlänga de 32 gemensamma veckorna med antingen 8 eller 14 veckor, genom att ta ut ett mindre belopp varje månad. Ersättningen för 32-veckorsperioden sprids då ut över antingen 40 eller 46 veckor. Detta kräver inte arbetsgivarens godkännande.


Bra att veta: Förlängningen kan ha betydelse för hur många dagar som avräknas från den andra förälderns dagar i Sverige. Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö, som kan informera dig om konsekvenserna.

Spara föräldraledighet

Båda föräldrarna kan välja att återgå till sina respektive arbeten och spara upp till 32 veckors föräldraledighet. Den sparade ledigheten måste emellertid hållas under en sammanhängande period innan barnet fyller nio år.

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av